رسم این دنیا همین بوده
که عمری باغبان
پای گل می‌بارد
و می‌چیند آن را دیگری...


احمدرضا_عابدی
JD
2020/07/21 - 21:50
پیوست عکس:
cd5b2c5b08-5f171f117a1ed8214b8c043d.jpeg
cd5b2c5b08-5f171f117a1ed8214b8c043d.jpeg · 720x900px, 68KB