از نیامدن ها و پای قول و قرار ها نماندن هایشان که بگذریم
مردها موجوداتی هستند که دوست نداشتنشان کارِ ما زنها نیست


2020/07/22 - 04:43 در D O C H A R