صبر بر هجران آن آرام جان باشد گناه
زنده بودن در فراق او گناهی دیگر است
2020/07/22 - 04:46 در D O C H A R