همه چیز را که نمی شود نوشت..!
بعضی دوستت دارم ها
فقط لب مرا میخواهد
و گوش تو را
که بی فاصله بگویم:
دوستت دارم..!

2020/07/22 - 04:52 در D O C H A R