حالم را نپرس..
از من تا حال خوب
مسافت زیادی باقیست،
برسم خبر میدهم...
2020/07/22 - 05:00 در D O C H A R