امشب
به خوابم بیا!!
ابری در چشمهایم مانده
که بی شانه هایِ تو
نمی بارد..
2020/07/22 - 05:07 در D O C H A R