به او بگوييد دوستش دارم
كسى كه حال مرا خوب مى‌فهمد
و یادم نمى‌کند..!
2020/07/22 - 05:12 در D O C H A R