ماندن با شخصی که دوستش داری و می‌دانی که از او دور خواهی شد، به بازی کردن زیر باران می‌ماند.. لذتبخش است، اما می‌دانی که بعدا بیمار خواهی شد!
2020/07/22 - 05:35 در D O C H A R