من همان ادم پر منطق بی احساسم
پس چرا آمدنت حال مرا ریخت بهم.!!
2020/07/22 - 05:35 در D O C H A R