خیال نکن زندگی واسه مردا خیلی آسونه!
اگه قوی باشی یه سری مسئولیت سنگین رو سرت آوار میشه، اگه نوازش بخوای یا گریه کنی همه بهت میخندن
2020/07/22 - 05:42 در بوشهری ها