ناچار یعنی تو،
دُچار یعنی من.
دلبر یعنی تو،
دلدار یعنی من.
قرار یعنی تو،
بیقرار یعنی من.
رفته یعنی تو،
انتظار یعنی من.
شعار یعنی تو،
دیوار یعنی من.
چاقو یعنی تو،
درختی پر از یادگار یعنی من.

2020/07/22 - 05:47 در بوشهری ها