بساط زرنگی هایتان را اطراف آدم های ساده و مهربان پهن نکنید انصاف نیست

کاش آدم هایی که انتخاب کرده اند خوب باشند را پشیمان نکنید
دست از سر
این نسل اصیل رو به انقراض بردارید
باور کنید
حتی کوچکترین ضربه به این جور آدم ها

تاوان دارد

یادم می آید مادرم همیشه می گفت
خدا بدجور پشت آدمهای ساده ایستاده
حواستان باشد
مبادارا عصبانی کنید ... {-35-}

2020/07/24 - 23:47 در A-D-M