بانمک بودن با بی‌شعور بودن فرق داره
رُک بودن با بی‌ادبی فرق داره ،
اجتماعی بودن باپررویی و چَتر بودن فرق داره،
زرنگ بودن با
"سر دیگران کلاه گذاشتن" فرق داره ....
و مشکلات ما دقیقا از آنجایی شروع شد که
این تفاوت‌ها را درک نکردیم!!!
2020/07/26 - 13:35