بزرگترین صدقه

آن است که دانشی بیاموزید و به دیگری آموزش دهید

بزرگترین صدقه

ان است که میان دو نفر را صلح ایجاد کنید

بهترین صدقه

نگهداری زبان از زشتی هاست

بهترین صدقه

زبان شفاعت برای آزادی اسیراست

2020/07/26 - 14:13 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
aylar

1399/05/5 - 18:29 توسط Mobile·
masumex

مرسی

1399/05/5 - 21:47 ·

باز نشر توسط