اگر کسی را
دوست دارۍ
"هوایش را داشته باش"
اما اگر برای
پر کردن تنهایی خود،
او را میخواهی!
هوایی اش نکن ..!
شاید دیگر

به هیچ هوایی
"غیر تو عادت نکند"
????
2020/07/28 - 15:21