ای که نزدیک‌تر از جانی و پنهان زِ نگه
هجر تو خوش‌ترم آید ز وصالِ دگران ...
2020/07/28 - 18:17