من گورستانی بودم
پر از خواستن
و تک تک گورهای کنده شده
نرسیدن بود...
2020/07/29 - 21:51