نه عاشقانه می نویسم

ونه می توانم از عشق بگویم

اما آنچه حقیقت است

از روزی که خروسم را چون خلیل

به قربانگاهِ ذبح بردم

دو مرغ بیوه ساخته ام

که غروبها سرهایشان

جایی غیر از لای پرها

برای آسودن ندارد
2020/07/29 - 21:54