گاهے میشہ جورے دیگہ زندگی ڪرد ...

گاهے میشہ یہ آتیش روشن ڪرد ... یه چایے درست ڪرد ...
میشہ ڪنار آتیش بشینۍ!
از نسیم خنڪ ݪذت ببرے از چاے از شعݪہ های سوزان آتیش...

منتظر روزاے خوب نباش... یہ روز خوب هیچوقت نمیاد ...
یہ روز خوبو بساز ...
براے ساعتے هم شده با خودت خݪوت ڪن ... تو نیمہ شب بشین ... از سڪوت نیمہ شب ݪذت ببر ... بہ چیزے فڪر نڪن ...
نہ گذشتہ نہ حاݪ و نہ آینده ...
یڪبارم ڪہ شده ،بݪایے ڪہ یہ قرص آرامبخش سرت میاره ، خودت سر خودت بیار ...
بزار براے مدتۍ ذهنت روحت جسمت آروم بگیره ...

شاید اینجورے برات بهتر باشہ

واسہ ساعاتی از روز هم شده ، روے ذهنت بزن ( براۍ ساعاتۍ تعطیل)

و بہ چیزے فڪ نڪن

ذهن مون هم مث جسم مون نیاز بہ استراحت داره...


2020/07/30 - 01:46 در دوستان قدیمی نایس فان
پیوست عکس:
IMG_20200729_222239.jpg
IMG_20200729_222239.jpg · 1872x3328px, 927KB
دیدگاه
araz1375

این حرفات بستگی به مکان زمان و ادمای دورت داره
یکیش جور در نیاد نمیشه انجام داد

1399/05/9 - 02:04 ·
aylar

نمیدونم ... شاید ....

1399/05/9 - 02:06 ·
elnaz79

پس بالاخره از لونت اومده بودی بیرون و ما خبر نداشتیم:D=))

1399/05/20 - 08:33 ·
aylar

زهر خر کره مار {-a172-} ....اره اومده بودم بیرون ... جاتم خالی

1399/05/20 - 22:45 ·

باز نشر توسط