این روزها دنیا پر از خط کشی های قرمز،زرد ،سفید و غیره شده

مثل بیمارستان ها

که وقتی وارد میشی اینجور خط کشیهایی داره.

و تو با هر قسمتی که کارداشته باشی بوسیله یک خط بارنگ خاصی مشخص شده.

سر خط راکه بگیری و بری خودش تو رو به مقصد می رسونه.

دلت رابه یکی ازاین سرخطهای دنیا که فکر می کنی

جایی که می خوای می رسه بسپر

و بدون اینکه به دوروبرت توجه کنی

بخداتوکل کن و برو جلو

حتماً به مقصد ایده آلت می رسی.

شرطش توکل به خدا و بی توجهی به اطرافه.
2020/07/30 - 12:05
دیدگاه
marim

بله توکل به خدا خودش کار ساز اما اینکه بی توجهی به اطراف هم کمی بیانصافی

1399/05/9 - 12:40 ·
E-M

آخه توجه به اطراف باعث میشه آدم از مسیر اصلی غافل بشه و توکلش کمتر بشه.
نمی دونم، شاید هم حق باشما باشه.

1399/05/9 - 12:44 ·