،خوشا آنان که با حق آشنایند
مطیع محض فرمان خدایند
چو ابراهیم اسماعیل خود را
فدای امر الله می نمایند

عید سعید «قربان»، جشن «تقرب» عاشقان حق مبارک
2020/07/31 - 09:51
پیوست عکس:
263761_hou15710.jpg
263761_hou15710.jpg · 450x308px, 63KB