یه بارم عینک دودی زدم،پالتو مشکلی بلندمم پوشیدم،رفتم کافه
طرف اومد بهش گفتم: دمنوش لطفا
یهو پرسید دمنوش چی؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
گفتم یعنی چی که چی!به من تاهمین جا گفته بودن
2020/07/31 - 20:20 در دوستان قدیمی نایس فان