؁ــــلامتـی روزی کــہ دختـرم عـاشـقانه هـایم را بخـواند و بخـواهـد خـاطــره ای بـرایـش تعـریف کــنم و مخــاطـبِ مــن مــادر او نبـاشــد

2019/07/06 - 11:49 در پسر تنها
پیوست عکس:
431824371_162280.jpg
431824371_162280.jpg · 564x846px, 62KB