خَلق را گر چه وفا نیست ولیکن گُل من

نه گُمان دار که رفتی و فراموش شدی[لینک ضمیمه]

2020/08/01 - 21:29 در A-D-M