بعضی وقتا دلت برای اون شخص تنگ‌ نمیشه،
دلت برای احساسی تنگ میشه که بهش داشتی.
2020/08/02 - 01:15 در عشق اول