رسم دنیا درهمین است آنکه آمد رفتنی ست
بعدِ رفتن نام نیکت بر زبانها ماندنی ست

تا توانی خلق را ازخود مرنجان با سخن
آنکه بالاتر نشیند ، آخرش افتادنی ست

عمرو جانت گرچه عمر نوح هم باشد ولی
شیشه ی عمرگرانم عاقبت بشکستنی ست

ثروتت بند است برشب شهرتت با یک تبی
عاقبت ثروت به دست وارثان بسپردنی ست

دل مبند بر مال دنیا ، مالِ دنیا بی وفاست
خرقه ی زرهم بپوشی سیم و زرنابرد
2020/08/02 - 17:02 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
Taha_125

هعععی.

لایک

1399/06/13 - 05:36 ·
rahil_

ممنون

1399/06/13 - 10:11 ·
Taha_125

خ اهش

1399/06/14 - 02:19 ·