گر نیک و بد نزد خدا
یک سان بُدی درابتلا
با جبرئیل ماه رو
ابلیس هم سیماستی
ور راز دارستی بشر
پیدا نکردی خیر و شر
هرچه که ناپیداستش
بروی همه پیداستی
2020/08/02 - 17:05 در دوستان قدیمی نایس فان