وقتی رفتی از کنارم برگریزانم شده
ساقه ام آتش گرفت و دل پریشانم شده

ریشه خشکید در زمین چون طاقت دوری نداشت
شاخه ها بشکستن و سر در گریبانم شده

تا تو بودی در برم آب و هوا هم رنگ داشت
بعد تو دلتنگیت ناخوانده میهمانم شده

بعد رفتن درد بی درمانم درونم رخنه کرد
تا بدیدم عشق من یار رقیبانم شده

بهروز نائیج

2020/08/02 - 19:48
پیوست عکس:
1452246137989470_large.jpg
1452246137989470_large.jpg · 160x131px, 4KB