شبی مهتابی

وهوایی رؤیایی

همسفر با دل

به قایقی بادی

در دریایی آرام شدم

آنچنان محو گفتگو بودیم

دست های دلم از قایقِ سینه بیرون افتاد

کوسه ای سر رسید

دستهایش بلعید

ودلم با خود برد

تنها ماندم


2020/08/04 - 07:25
دیدگاه
aylar

{-a153-}

1399/05/16 - 05:33 ·