من مے پـــــــــــــذیرم رفــــــته اے
و بر نمے گـــــــــــــردے
خــــــــــود را براے این
صــــــد بـــار مے ڪــــــنم !
!!!
2020/08/06 - 01:00 در A-D-M