چشم انتظارِیارنشستم به سوی دوست

پرواز کرده مرغ دلم تا به کوی دوست

دارم به سر هوای دمی دیدنِ رُخَش

تا پروریده در دلِ خود آرزوی دوست
2020/08/09 - 17:50