تنهايي بد نيست، اما خوب هم نيست، تنهايي همه چيز را در دراز مدت بي دليل مهم مي كند.
تنهايي باردار است و مدام در حال زايمان، وسواس، نفرت، خشم،اما بچه هاي خوب هم زياد دارد، آرامش، سكوت، فكر، حتي بچه خوب ها در تنهايي من بيشترند...
اما وقتی یك نفر كه تنهاييش را با شما نصف كند، نعمت بزرگي ست! يك نفر بايد باشد كه در زندگي كنارتان باشد، اما تنهاييتان را از دست تان نگيرد!

صابر ابر

2020/08/10 - 22:26