☑️ زندگی پيکار نيست ، بازی است ،
زيرا آنچه آدمی بکارد همان را درو خواهد کرد ،
چه خوب ، چه بد ،

☑️ قوه تخيل در بازی زندگی نقشی عمده دارد ،
برای پيروزی در بازی زندگی ، بايد قوه تخيل را آموزش دهيم که تنها نيکی را در ذهن تصوير کند ،

☑️ زيرا آنچه آدمی عميقاً در خيال خود احساس کند يا در تخليش به روشنی مجسم نمايد
بر ذهن نيمه‌هشيار( ضمير ناخودآگاه ) اثر می‌گذارد ،
و موبه‌مو در صحنه زندگی‌اش ظاهر می‌شود ،

☑️ تخيل را قيچی ذهن خوانده‌اند و اين قيچی شبانه روز در حال بريدن تصاوير است ،

☑️ پس بپائيد تا همه صفحه‌های کهنه نامطلوب و آن صفحه‌های زندگی را که ميل نداريم نگه داريم ، در ذهن نيمه‌هشيار بشکنيم و صفحه‌های زيبا و تازه بسازيم

☑️ زندگی سراسر عشق است ...
????????
2020/08/17 - 09:25
دیدگاه
ber99keh

{-35-}{-41-}{-35-}

1399/05/27 - 09:28 ·
marim

{-41-}{-35-}

1399/05/27 - 09:29 ·
E-M

احسنت برشما

1399/05/27 - 09:46 ·