... و تو معنای الفبای وجودی

یا که آرامگهِ پاکِ جبین وقت سجودی

وندراین خانقه وخرقه ی پشمینه قنودی

تو که صد بار مرا برقع ازآن چهره گشودی

جام را،باده چرا از دل دیوانه ربودی

تو که هستی،تو که بودی

2020/08/17 - 21:26