من همه ثاتیه ها را گذرا دانستم

غافل از آنکه گذشتم ز همه ثانیه ها

وه عجب دردِ غریبیست

گذر کردن و بُگذاشتنِ عمر

پسِ سایه ی خود

2020/08/18 - 07:59