آخرین پست

... هرتقطه ی آغازی را یقیناً پایانی است

وهرکس در نقطه ای که باید به انتها برسد می رسد

روزی که شروع کردم بودنم رادر این فضای سرشار از صمیمیت

همواره نگران بودم که مبادا زمان رفتن برایم دلبستگی و وابستگی ایجاد شده باشد

وخداوند را سپاس می گویم که دراین مدت حضور واز سرِ لطف

دوستانی بی حد مهربان عنایتم کردواز نعمت همکلامی و آموختنشان متنعم

دست یکایک دوستان را می بوسم وتمامی را به خداوند می سپارم

امیدوارم لحظه لحظه ی زندگیتون سرشار از سرور و شادی

همراه با سلامتی وعاقبت بخیری باشد.

اگر رنجشی بود به بزرگواری ببخشید وحلالم فرمائید.

خداوند نگهدارتان.

دوستدار همیشگی شما = ابراهیم
2020/08/18 - 13:21
دیدگاه
1angel

در پناه خدا

1399/05/28 - 13:24 ·
Mahpar

{-35-}خدا نگهدارتان آقا ابراهیم {-15-}

1399/05/28 - 15:44 ·
aidinson

بودنت نعمتی بود یادت ماندگار ، خدا حافظتان

1399/08/7 - 20:03 ·