سنگ صبور تموم عشق های به هم نرسیده
فقط اونجاست
که ملک الشعرا میگه:
غم مخور
دادرس عاشق مظلوم خداست...

• ملک الشعرای بهار2020/08/23 - 00:04