زمانی تلفن کم بود،

اما آدمهای زیادی بودند

که بهشان زنگ بزنیم

و یک دل سیرحرف بزنیم؛

حالا تلفن زیاده،

اما آدمهای کمی هستند

که دلمان حرفهایشان را می خواهد2020/08/23 - 00:33
دیدگاه
Mahpar

{-37-}

1399/06/2 - 00:40 ·
saeed37

{-35-}{-35-}

1399/06/2 - 08:21 ·
Reza14

{-37-}{-35-}

1400/01/5 - 11:52 ·
fanos_66

تشکر

1400/01/16 - 07:14 ·