شمرهایی کهمی‌کنند
حسین هایی کهمی‌شوند
و مختارهایی کهمی رسند ... {-35-}

2020/08/26 - 18:08 در A-D-M