بخدا این یه واقعیت هست که با چشم خودم دیدم
طرف با دوست دخترش رفته بود سر قبر شهیدان گمنام زیارت عاشورا میخوند
فید جدید و مشروع نسل جدید مسلمانان

2020/08/30 - 14:32