دوسش داری ؟


دوست داره ؟

کجای زندگیشی ؟

کجای زندگیته ؟
هر موقع جواب این سوالات نتیجه مثبتی داشت بگو عشق زندگیمو پیدا کردم

2020/09/02 - 20:48