بـــــــه گـــــونـــه,
نـــامـــــت زبـــانزد بـــود
و محبتـــــــــــــت ،،،
چـــون 'جبـــــــــــــل
امـــــا ـ ـ ـ ـ
2020/09/09 - 03:11 در A-D-M