مثلا بگویی میشود امروز من موهایت را شانه کنم؟


چشمانم از شوق برق بزند و با کمالِ میل درخواستت را قبول کنم!

مثلا موهایم را عاشقانه شانه بزنی، ببافی و آغشته به عطر دستانت کنی…

مثلا دلم غنج برود برایت، مثلا موهایم را مدام بو بکشم…

مثلا حسِ خوشبختی بهم دست بدهد!

عزیزم، میشود موهایم را تو برایم ببافی؟

من موهایم را برای گم شدن بین دستانِ تو به این قد رسانده ام!

2020/09/11 - 06:34 در دوستان قدیمی نایس فان