خدا عمری به من بدهد

پیر شدنت را نظاره کنم
غر زدنت را
موهای کم پشتِ سپیدت را
نگاهِ مهربانِ از پشتِ عینکت را
چالِ گم شده زیرِ چین و چروک صورتت را... میبینی...؟
من تا کجا خودم را با تو تصور میکنم...؟
من کنارت می‌مانم
تا ثابت کنم که با تمامِ اینها هم زیبایی... .

2020/09/11 - 06:44 در دوستان قدیمی نایس فان