و من ...
چه روزها مانده بودم
کنار او کـــه رفته بود . . .

2020/09/12 - 07:23 در دوستان قدیمی نایس فان