ۍ از شــــاخہ اگر مے چینیـــــــــم
بـــــــرگش نڪنـــــــــــــیم
لااقــــــــــــل لاے دلمــــــــان بـــگذاریم
و شــــــبــے چنــــــــــد از
هـــے بخـــــــــــوانیم و و
بشــــــــــــــــویم
شـــاید از ڪـــــــوچــڪ اندیشــــه مان
روئــــــــــــــــــــــید !
2020/09/13 - 02:17 در A-D-M

باز نشر توسط