یادم اومد قبلنای نچندان دور گاهی از بیکاری آهنگای گوشیو اونقد بالاو پایین میکردیم بعد استپ میگفتیم و آهنگی که پلی میشد فالی بود که بسته به نیتمون میومد...: فک کنم اگه برم به مشکلات زندگیم فکر کنم برا تک تکشون فال آهنگ بگیرم کار مفیدتری انجام دادم :/

2020/09/17 - 02:48