بسیارند کسانی که چون در خلوت تو را یابند چونند و چون در جمعیت بینند چنانند... پس بپرهیز از اینکه کلام با ایشان بگشایی و دست رفاقتشان بفشری که آنگاه گویا دژخیم به منزل ره داده ای و در پوستین مار پرورده ای... بیاندیش با چه کسان خلوت خواهی گزید...


فصل دوم رسالة المنگو. باب المعاشرت :/
2020/09/20 - 20:12

باز نشر توسط