2020/09/23 - 12:03
دیدگاه
R-H

چراخالی؟

1399/07/2 - 12:03 ·
bye_bye

پست قبلیم کامل نیومد...این یکیم اصلا نیومد... مجددا امتحان میکنم

1399/07/2 - 12:07 ·
R-H

آها.

1399/07/2 - 12:07 ·
bye_bye

پستام نمیاد... اینجا کلا گل بود الان به سبزه هم آراسته شد... :)

1399/07/2 - 12:10 ·
R-H

مشکلش چیه؟ پستای بقی که میاد.

1399/07/2 - 12:11 ·
bye_bye

نمیدونم... تو چیو لایک کرده بودی وقتی پستم کامل نبود عزیزم؟

1399/07/2 - 12:12 ·
R-H

تونوشتی درساتوخوندی.مشقاتو نوشتی.تکلیفاتو انجام دادی و برنامه ی فردارو آماه کردیتوکیفت گذاشتی. دیگه ناقص نبود.منم لایک کردم که کاراتو تموم کردی

1399/07/2 - 12:13 ·
bye_bye

{-33-}{-33-}{-33-}{-33-}عزیزمی... بقیش این بود که حالا اجازه دارم بیام ببینمتون

1399/07/2 - 12:15 ·
R-H

صاحب اجازه ای.خخخ باعث افتخارمونه که بیایی

1399/07/2 - 12:16 ·
bye_bye

ممنون... تو چرا اینجایی برو به عشق و عاشقیت برس

1399/07/2 - 12:18 ·
R-H

حالا دیکه بیرونم می کنی؟ باشه میرم. دیگه هم نمیام. خدانگهدار

1399/07/2 - 12:20 ·
bye_bye

کی بیرونت کردم؟{-15-}

1399/07/2 - 12:22 ·
R-H

بیرون کردن چجوریه؟ تو گفتی برو.

1399/07/2 - 12:23 ·
bye_bye

بابا جان گفتم اینجا عمرت هدر میره پی عشقت باش... منظورم این بود... لزت بعید بود اینجوری در موردم فک کنی :/

1399/07/2 - 12:26 ·
bye_bye

تازه منم بگم برو.. من چیکلرم که به حرف من بگوشی

1399/07/2 - 12:27 ·
R-H

فقط میخواستم ببینم چی میگی وگرنه همون اول منظورتو متوجه شدم. عزیزمی.

1399/07/2 - 12:27 ·
777777

پسرا چه حرف شنو شدن {-36-}

1399/07/2 - 16:00 ·
R-H

ازاول هم حرفشنو بودند. کشی حرفی نمیزد بهشون.

1399/07/2 - 16:03 ·
777777

نخیرم مشکوک میزنین وقتی حرف شنو می شین

1399/07/2 - 16:07 ·
R-H

عه عه عه!! چه آدمای شکاکی؟ کجاش مشکوکه؟

1399/07/2 - 16:08 ·
777777

دیگیه دیگه وقتی حرف شنو میشن اقایون یا کاری کردن یه اتیشی سوزندن یا میخوان یه کار یبکنند حالا خودت بهتر میدونی تو کدومی

1399/07/2 - 16:10 ·
R-H

مبخواندشو نمی دونم ولی مطمئنم کاری نکردم.حاضرم قسم بخوری

1399/07/2 - 16:12 ·
777777

خوب نیازی به قسم نیست قبوله بابا

1399/07/2 - 16:14 ·
R-H

آفرین. به تو میگن آدم خوب

1399/07/2 - 16:15 ·