مطمئنباشمنمدارمبایچیزاییمبارزهمیکنمکهمربوطبهتونیست،اگهتوداریباچیزیمبارزهمیکنیکهمربوطبهمنه:(

2020/09/25 - 01:38
دیدگاه
bye_bye

مرده شورشو ببرن که نمیشه مث آدم پست گذاشت{-7-}

1399/07/4 - 01:42 ·
bye_bye

وی در پست خود میفرماید: {-15-}
مطمئن باش منم دارم با ی چیزایی مبارزه میکنم که مربوط به تو نیست، اگه تو داری با چیزی مبارزه میکنی که مربوط به منه......

1399/07/4 - 01:45 ·
Rezaaa

{-18-}

1399/07/5 - 10:38 ·
bye_bye

{-1-}خنده داشت{-15-} جمله{-2-} فلسفی به این خوبی نوشتم

1399/07/5 - 10:39 ·
Rezaaa

همش به هم وصل بودن خو

1399/07/5 - 10:40 ·
bye_bye

عه به اون خندیدی بخند بخند... مجبور بودم باید حتما پست میزاشتم وگرنه تب میکردم. بیشتر از چنتا حرف هم نمیشد نوشت مجبور شدم فاصله ها رو بردارم و مهربون بچسبن به هم

1399/07/5 - 10:42 ·
Rezaaa

اها

1399/07/5 - 10:43 ·
Rezaaa

مترجم میخاست خخخخ

1399/07/5 - 10:43 ·
bye_bye

خودت بودی دیگه... مترجم واس چیم بود

1399/07/5 - 10:44 ·
Rezaaa

چی خودم بودم

1399/07/5 - 10:47 ·
bye_bye

رضا یکم مریض احوالم، تمرکز ندارم درست... ببخشید پرت و پلا میگم

1399/07/5 - 10:49 ·
Rezaaa

عیب نداره عزیز راحت باش خدا شفادبده ان شاء الله چی شدی مگه

1399/07/5 - 10:50 ·
bye_bye

تب کردم یکم... تبخالم زدم ...{-40-}

1399/07/5 - 10:54 ·
Rezaaa

تب خال ک بخاطر تبته و یا استرس ولی تبت و دلیلشو پیدا کن مراقب باش

1399/07/5 - 10:56 ·
bye_bye

خیالت راحت... خیلی مراقبم... الان حالم بهتره... تشکر

1399/07/5 - 10:57 ·
Rezaaa

خداروشکر

1399/07/5 - 10:59 ·
Rezaaa

همیشه خوب و سالم باشی

1399/07/5 - 11:00 ·
bye_bye

تو هم... مرسی... {-35-}

1399/07/5 - 11:01 ·
Rezaaa

ممنونم

1399/07/5 - 11:03 ·